Juridische Kennisgeving, Privacyverklaring en Cookie Policy

© 2020 Falco Lines B.V. – alle rechten voorbehouden

Zonder toestemming van Falco Lines is het niet toegestaan om materiaal van onze website te distribueren of te reproduceren voor commerciële doeleinden.

Inhoud van deze website

De inhoud van deze website, inclusief de handelsnaam van Falco Lines, het logo, en alle daaraan gerelateerde ontwerpen, afbeeldingen, teksten, slogans, en overige elementen (gezamenlijk “Inhoud”) zijn beschermd op grond van het handelsnaamrecht, auteursrechten, en andere intellectuele eigendomsrechten.

Het is niet toegestaan om de Inhoud van deze website te kopiëren, met uitzondering van voor niet-commerciële doeleinden – in dat geval dient een kennisgeving van auteursrechthebbende te worden gebruikt. Op geen enkele manier is het toegestaan om informatie, tekst, documenten of andere elementen van de website te kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, downloaden, opnieuw produceren of verzenden op een elektronische drager, papier of anderszins of om daarvan afgeleide werken te maken zonder toestemming van Falco Lines. Niets van deze Juridische Verklaring mag worden geïnterpreteerd als impliciete of expliciete licentie of ander recht op een merk of auteursrecht van Falco Lines of een aan haar gelieerde onderneming. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle productnamen (al dan niet geregistreerde) merken van Falco Lines, aan haar gelieerde bedrijven of licentiegevers. Gebruik hiervan is uitdrukkelijk verboden en in strijd met wetgeving omtrent intellectuele eigendomsrechten.

Falco Lines is ermee bekend dat ongepast gebruik van de merken en handelsnamen van Falco Lines soms plaatsvindt bij het aanvragen van diensten, door ondernemingen die geen band hebben met Falco Lines. Dergelijke praktijken worden door Falco Lines uitdrukkelijk afgekeurd. Falco Lines aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten, verlies of andere ongemakken als gevolg van dergelijk ongeoorloofd gebruik van de naam of het merk van Falco Lines. Als u niet zeker weet of u de officiële website van Falco Lines hebt bereikt, contact hebt met de juiste persoon, of over juiste contactgegevens beschikt, wordt u verzocht voor verificatie contact op te nemen met het hoofdkantoor van Falco Lines te Ridderkerk; contactgegevens treft u aan op de website www.falcolines.nl.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze juridische kennisgeving is Nederlandse recht van toepassing. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze juridische kennisgeving en niet tussen partijen in der minne kan worden opgelost, wordt exclusief beslist door de rechtbank te Rotterdam.

Hyperlinks naar andere websites

Falco Lines aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of functionaliteit van andere (externe) websites, die niet gecontroleerd of bestuurd worden door Falco Lines.

Gebruik van de website

Gebruik van deze website en de inhoud daarvan is onderworpen aan deze juridische kennisgeving en onze privacyverklaring. Als u deze niet kunt accepteren, dan wordt u vriendelijk verzocht de website te verlaten zonder daarvan verder gebruik te maken.

Aansprakelijkheidsbeperking

Gebruik van deze website geschiedt geheel op eigen risico. De informatie op deze website wordt verstrekt “as is” zonder impliciete of expliciete garanties van welke aard dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot impliciete of expliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, geen inbreuk, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid. Ongeacht de nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud van de website, aanvaardt Falco Lines geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies, waaronder begrepen maar niet beperkt tot verlies van inkomen, gevolgschade of andere schade (punitief, speciaal, incidenteel, direct en/of indirect) als gevolg van toegang tot of gebruik van deze website en de Inhoud van deze website, waaronder begrepen computervirussen.

Computer virussen en andere dreigingen

Falco Lines neemt redelijke maatregelen om deze website te beschermen tegen computervirussen, wormen, Trojaanse paarden en andere bedreigingen. Falco Lines kan echter niet garanderen dat de website geheel vrij is van dergelijke schadelijke programma’s en Falco Lines aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor of aansprakelijkheid in verband met verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van schadelijke programma’s ontvangen als gevolg van het gebruik van deze website of door middel van bestanden gedownload van deze website.

Wijziging van de juridische kennisgeving

Falco Lines heeft redelijke zorg besteed om ervoor te zorgen dat de inhoud van de site accuraat en actueel is, maar het staat Falco Lines vrij om deze juridische kennisgeving op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving te herzien door deze juridische kennisgeving (online) aan te passen. Gebruikers van de website zijn gebonden aan dergelijke aanpassingen; het is om die reden aan te raden om deze pagina regelmatig te bezoeken om de toepasselijke juridische kennisgeving te lezen.